Gründungsprotokoll der EGV-Abteilung Meerhof

Gedenkstein Gründung EGV-Abteilung MeerhofEGV-Abteilung Meerhof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gründungsprotokoll der EGV-Abteilung Meerhof -Original-